Contract (Termeni si Conditii)

CONTRACT-Foto-Sabin-final-1

Popescu Sabin Florin cu domiciliul în Drăgăşani, Strada Melodiilor, Bloc L4, Sc B, judeţul Vâlcea, Telefon: 0784 117 981,  în calitate de  PRESTATOR,

şi

Dl./Dna

domiciliul in

Telefon

denumit în continuare BENEFICIAR.

 

  1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului îl constituie realizarea de fotografii conform Anexei la acest conrract.

Eveniment care are locîn data

( ziua /luna/anul ) ora

locaţia

Dacă pachetul cuprinde mai multe evenimente, de exemplu cununia este în altă zi, sau se doreşte nuntă cu obiceiuri (brad, udatul, fedeles sau altele) se va plăti separat pe fiecare eveniment. În acest caz se va comunica data acestor eveninmente cu cel puţin 20 de zile înainte de a avea loc. În caz contrar prestatorul îşi rezervă dreptul de a refuza acel eveniment şi beneficiarul pierde acontul dat pentru acel eveniment.

III. CONDIŢII DE EXECUTARE

Termenul de execuţie este de 60 de zile de la data evenimentului, rezultatul finit numindu-se generic “materiale”, dar acest termne se poate prelungii în funcţie de dificultatea lucrării şi termenele de distribuţie a colaboratorilor prestatorului .

Termen de execuţie a albumelor este de 60 zile lucrătoare şi  se face după alegerea fotografiilor de către client/ beneficiar.

 

Fotograful va retuşa fotografiile după cum consideră el că este necesar şi caracteristic stilului acestuia de lucru.

Solicitări din partea clientului precum: modificarea ochilor închişi a personajelor care apar în fotografii, retuşarea make-up&hair şi adăugarea sau ştergerea din fotografii de persoane, adăugarea artificială de fundaluri în fotografii nu vor fi luate în considerare de către fotograf.

 

În cazul în care obiectul acestui contract îl constituie şi o şedinţă foto, atunci beneficiarul se obligă să rezerve cel puţin o oră pentru şedinţa foto (timp exclusiv de fotografiere), sau să reprogrameze şedinţa foto pentru o dată ulterioară, în caz contrar prestatorul nu poate garanta realizarea unui album de calitate artistică ridicată.

 

De asemenea dacă evenimentul are loc în perioada 15 mai – 31 septembrie, beneficiarul se obligă să nu planifice şedinţa foto în totalitate în intervalul orar 12-15. În acest interval orar nu pot fi realizate fotografii calitative în cazul vremii însorite. Şedinţa foto va avea prioritate în faţa fotografiilor de grup. De preferat este cu o oră şi jumătate înainte de apusul soarelui!

 

Beneficiarul nu are dreptul să solicite pozele brute. Fotografiile vor fi livrate după prelucrare pe memory stick sau prin intermediul Internetului.

 

 

 

  1. PREŢUL

Preţul contractului este de ___________

şi se achită astfel :Avans la întocmirea contractului în valoare de 300 lei. Plata totală la încheierea evenimentului în valoare de ___________

Restul de plată se achită numerar în conditiile specificate mai sus în caz contrar se vor percepe penalizări astfel cum sunt mentionate la punctul 5.

Dacă deplasarea în cadrul evenimentului depăşeşte 100 km dus întors, se va percepe decont de transport. Pentru contracte încheiate în afara oraşului Drăgăşani, la o distanţă mai mare de 60 km dus, beneficiarul se obligă să asigure cazarea echipei sau plătind contavaloarea lor.

 

  1. PENALITĂŢI

Penalităţile se percep în cazul nerespectării termenelor de execuţie şi predare astfel:

Dacă prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile contractuale în termenul stabilit la punctul 3 atunci va plăti penalităţi beneficiarului conform punctului 4, penalităţi ce nu pot depăşii jumătate din valoarea contractului,

Dacă beneficiarul nu achită plata totală la terminarea evenimentului, astfel cum a fost stabilit la punctul 4, se vor percepe penalităţi în valoarede  100 lei  pe zi de întârziere. Prestatorul va începe executarea şi procesarea materialelor doar la data achitării integrale a preţului stabilit prin acest contract.

Dacă beneficiarul nu se prezintă pentru ridicarea materialelor în termenul stabilit la punctul 3, va plăti penalităţi prestatorului conform punctului 3 , la ridicarea materialelor.

Valoarea penaliăţilor este de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere .

În cazul în care beneficiarul renunţă din motive independente de prestator la serviciile acestuia, avansul plătit nu se returnează .

Orice despăgubire rezultată ca urmare a acestui contract nu poate depăşi valoarea contractului.

 

  1. RĂSPUNDEREA ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR

 

Beneficiarul este obligat să îl contacteze pe fotograf cu o săptămână înaintea evenimentului pentru a-i comunica programul exact de desfăşurare din ziua evenimentului respectiv.

Beneficiarul este responsabil să-şi facă copii de siguranţă la materialele primite . Prestatorul arhivează materialele dar nu garantează păstrarealor pe o perioada nelimitată. Păstrarea acestor materiale se face gratuit pentru o perioadă de 3 luni de zile. Pentru păstrarea acestor materiale mai mult timp, se percepe o taxă de 0,3 lei pe GB de material stocat pe lună.

Beneficiarul poate cere expedierea materialelor prin curierat, acesta suportând valoarea costurilor de expediţie.

În cazul vandalizării aparaturii în timpul evenimentului, sau de agresarea echipei, aceasta îşi rezervă dreptul de a înceta activitatea şi de a părăsi evenimentul, iar beneficiarul va suporta costurile reparaţiei sau dacă acest lucru nu se poate, înlocuirea aparaturii cu un alt produs cu aceleaşi performanţe sau superioare, în niciun caz nu inferioare.

 

Beneficiarul se obligă să asigure masa echipei în timpul evenimentului şi un loc în sala cu ringul de dans (pentru urmărirea momentelor şi capturarea lor).

 

Materialele obţinute se vizualizează la calitate maximă pe un monitor/televizorc alibrat ca luminozitate şi culoare, existând o diferenţă variabilă în funcţie de monitor şi placa video în cazul vizualizării pe PC, laptop, tabletă grafică etc.

Prestatorul îşi rezervă dreptul de a utiliza eventual materiale rezultate din urma acestui contract pentru promovarea activităţii sale ca portofoliu. Eliminarea acestei clauze presupune adăugarea unui tarif suplimentar de 25% din preţul total stabilit la punctul 4.

 

In cazul in care beneficiarul are nemulţumiri, acesta poate formula reclamaţii referitoare la :

1 orice informaţie specificată în anexa referitoare la mărimea şi designul albumului, care nu a fost respectată;

2 caracterul necuvincios al echipei, şi neprezentarea/ nerespectarea orelor de desfăşurare a evenimentelor (excluzand cauzele care invocă forţa majoră);

3 fotografiile de o calitate îndoielnică: lipsa unui punct de focus în fotografie, încadrare defectuoasă.

 

Nu pot face obiectul reclamaţiei următoarele cazuri:

  1. numărul fotografiilor şi diversitatea locaţiilor din cadrul şedinţei foto;
  2. ponderea fotografiilor cu rudele beneficiarului;
  3. lipsa fotografiilor cu persoane care nu au fost indicate în scris (în anexa 1);
  4. numărul mai mic de colaje decât cel din ofertă, în cazul in care beneficiarul nu a pus la dispozitia prestatorului timpul necesar pentru fotografiere.
  5. numărul insuficient de fotografii în cazul şedinţelor foto la care beneficiarul nu a alocat timp suficient desfăşurării acestei şedinţe foto.

 

VII. FORŢA MAJORĂ

Forţa majoră apără de răspundere partea care o invocă. Prin caz de forţă majoră se înţeleg înprejurările neprevăzute şi inevitabile pentru una dintre părţi incluzând dar nelimitându-se la accident, rănire, boală, război, incendiu, calamităţi naturale, furt, deces, urgenţe familiale de gradul 1 sau orice act sau situaţie dincolo de controlul părţilor şi recunoscut de lege ca fiind caz de forţă majoră .Partea care invocă cazul de forţă majoră va comunica în scris celeilalte părţi dovada intervenirii cazului de forţă majoră. În cazul în care prestatorul nu realizează din vina sa imaginile foto/video care fac obiectul acestui contract, el este responsabil numai pentru sumele plătite de beneficiar către prestator, neintrând în discuţie orice alte cheltuieli făcute de prestator.

 

VIII. ALTE DISPOZIŢII

Neînţelegerile privind validitatea acestui contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuiavor fi rezolvatepe cale amiabilă, în caz contrar , ele vor fi supuse spre soluţionare tribunalului arbitrar, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României.

În cazul în care beneficiarul îşi schimbă data evenimentului după încheierea contractului, prestatorul este îndreptăţit să nu onoreze comanda dacă la data respectivă  are un alt contract sau dacă din motive personale nu poate onora comanda. În această situaţie beneficiarul pierde avansul plătit. Dacă prestatorul este liber şi poate onora comanda acesta va percepe o taxă suplimentară de 10% din valoarea contractului semnat anterior .

 

Beneficiarul se obligă să ia în considerare indicaţiile tehnice şi sugestiile date de prestator, referitoare la conditiile de fotografiere (ex: iluminare, amplasare a camerelor, etc) precum si de pastrare a materialelor predate  în caz contrar prestatorul nu-şi asumă răspunderea pentru calitatea acestora .

 

Prezentul contract se completează de drept cu prevederile legii 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturi conexe şi este printat în două exemplare, unul la prestator şi celălalt la beneficiar.

Modificarea prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între ambele părţi contractante.

Notificarea între părţi se face telefonic la numarul de telefon 0784 117 981 sau prin E-mai la adresa de mail sabinfotograf@gmail.com.

 

Prestator                                                                      Beneficiar

Popescu Sabin Florin

Anexa nr 1din data de ______

La contractul de prestari servicii  din data de _________________

Conţinutul pachetelui stabilit de comun acord constă în următoarele

 

Toate fotografiile vor fi prelucrate din punct de vedere al balansului alb, crop-ului, luminozitatii in functie de viziunea fotografului.

Doar fotografiile din album vor fi retusate.

 

  

 

Prestator                                                                      Beneficiar

Popescu Sabin Florin

This website uses cookies to improve your experience. Cookie Policy

Content is protected. Right-click function is disabled.

× Salut! Cu ce te pot ajuta?